Ilmastokestävää matkailua

Termit tutuksi

Monen matkailuyrityksen mainonnassa käytetään hyvältä kuulostavia ?vihreitä? käsitteitä kuten ekomatkailu. Sama käsite voi kuitenkin tarkoittaa eri yritysten toiminnassa hyvin eri asioita. Alla olemme listanneet muutaman eniten käytetyn matkailukäsitteen määritelmiä, joista toivomme olevan apua yrityksellenne.

Luontomatkailu

Luontomatkailulla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan matkailua luonnossa. Luontomatkailukohteina voivat toimia erilaiset maaseudun maatilamajoituspaikat, erämaa-alueet sekä kansallispuistot. Myös luontokeskukset tai Lapin suuret hiihtokeskukset voidaan määritellä luontomatkailukohteiksi. Luontomatkailulla ei ole varsinaista yhteyttä ekologiseen matkailuun, sillä se voi kuormittaa matkakohteen ympäristöä ja luontoa huomattavasti. Tällaisia voivat olla auto- tai moottorikelkkasafarit, jotka ilmansaasteiden lisäksi aiheuttavat meluongelmia sekä maanpinnan painautumista. Ajoreitit luovat myös maisemallisen haitan.

Ekomatkailu - ympäristöystävällistä matkailua?

Ekomatkailu on kestävän matkailun alalaji, joka tapahtuu luonnossa ja sisältää ympäristökasvatusta. Matkan ympäristölliset haittavaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä kunnioittaen samalla alueen asukkaita. Ekomatkailuksi ei voida lukea esimerkiksi patikointia, ellei retkellä kerätä varoja vaikkapa metsien suojeluun ja kerrota patikoijille metsien suojelun tärkeydestä. Kaikki ekomatkailu ei kuitenkaan ole kestävää. Ekomatkailuksi kutsutaan usein sellaistakin matkailua, jossa ekohenkisesti patikoidaan sademetsässä, mutta matkailijat majoittuvat luksustason rakennelmissa ja kuluttava paljon vettä ja energiaa.

Kestävä matkailu

Kestävässä matkailussa otetaan huomioon matkailun ympäristölliset, kulttuurilliset ja sosio-ekonomiset vaikutukset pyrkien siihen, että matkailusta saadut hyödyt maksimoidaan ja sen aiheuttamat haitat minimoidaan. Kestävä matkailu ei tuota kohteeseen ympäristöongelmia - usein pyritään päinvastoin parantamaan kohteen ympäristön tilaa. Kulttuurillisesti kestävä matkailu puolestaan tarkoittaa sitä, että matkan aikana kunnioitetaan paikalliskulttuuria. Tämä voi näkyä esimerkiksi paikallisten tapojen omaksumisena ja luvan kysymisenä valokuvia otettaessa. Sosio-ekonomisesti kestävässä matkailussa korostuu paikallistalouksien tukeminen, jolloin mahdollisimman suuri osa matkailusta saaduista tuloista jää kohteeseen. Tämä onnistuu esimerkiksi käyttämällä paikallisia tuottajia sekä palkkaamalla paikallista henkilökuntaa.

Ilmastokestävä- tai hiilineutraali matkailu

Kestävän matkailun periaatteet pätevät myös ilmastokestävään matkailuun; ydinajatus on, että matkailun kielteisten vaikutusten minimointi on taloudellisen voiton maksimointia tärkeämpää. Avainsana ilmastokestävässä matkailussa on ympäristön kantokyky, jolla tarkoitetaan sitä rajaa, jonka ylityttyä luonto ei enää pysty palautumaan matkailun mukanaan tuoman kehityksen aiheuttamista muutoksista. Tämä on siis se kynnys kehitykselle, jonka jälkeen jokin osa luontoa saattaa olla lopullisesti menetetty.

Hyvänä kuvaavana esimerkkinä toimii neuvo, jonka mukaan uusiutuvia luonnonvaroja, esimerkiksi metsiä ja makeaa vettä, ei tulisi kuluttaa niiden luonnollista uusiutumiskykyä enempää. Tähän liittyy sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen että luonnon kauneuden ja vetovoiman säilyttäminen. Tällaisiin kysymyksiin voidaan törmätä esimerkiksi tehtäessä päätöstä metsän raivaamisesta hotellin rakentamiseksi.

Toinen ilmastokestävän matkailun olennainen osa on hiilineutraalius ja kasvuhuonepäästöjen minimointi, jolloin avainasemassa on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Lentoliikenne on kasvihuonepäästöjen osalta omassa luokassaan matkailualalla, ja ilmailualalla ollaankin jo reagoitu tähän esimerkiksi kokeilemalla erilaisia biopolttoaineita. Monet lentoyhtiöt tarjoavat myös asiakkailleen mahdollisuutta kompensoida päästöjä lisämaksuilla, jotka ohjataan ilmastokestävyyttä lisääviin hankkeisiin. Myös matkakohteessa voidaan pyrkiä hiilineutraalisuuteen mm. suosimalla joukkoliikennettä ja minimoimalla autoilun tarvetta.[ Ylös ]